POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SC LANGUAGE BOX SRL

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC LANGUAGE BOX SRL  prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

SC LANGUAGE BOX SRL colectează şi prelucrează date cu caracter personal, în scop de:

 • furnizare de servicii cursuri de limbi străine;
 • reclamă, marketing şi publicitate;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu responsabilitate prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele SC LANGUAGE BOX SRL, date cu caracter personal respectă confidenţialitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Consimţământul persoanei vizate: Prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii SC LANGUAGE BOX SRL va efectua prelucrarea, deasemenea, în conformitate cu prevederile legislaţia în vigoare;

Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor SC LANGUAGE BOX SRL;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate;

Protejarea minorilor: Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona în nume propriu servicii şi solicita, respectiv primi comunicări de la SC LANGUAGE BOX SRL cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.

Transferul de date: SC LANGUAGE BOX SRL nu transferă date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege;

Crearea de profil: SC LANGUAGE BOX SRL nu creează profiluri ale utilizatorilor de servicii. În cazul studiilor de marketing dezvoltate de SC LANGUAGE BOX SRL, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

Exactitatea: SC LANGUAGE BOX SRL are nevoie de sprijinul clienţilor săi în furnizarea datelor pentru realizarea serviciilor, însă exactitatea acestor date depinde de calitatea informaţiilor livrate de persoanele vizate şi/ sau de partenerii contractuali;

Identificarea: Pentru soluţionarea solicitărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal adresate SC LANGUAGE BOX SRL persoana vizată trebuie să facă dovada efectuării serviciului;

StocareaSC LANGUAGE BOX SRL stochează datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare;

SecuritateaSC LANGUAGE BOX SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, evaluare şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

 1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu principiile Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare, SC LANGUAGE BOX SRL are obligaţia de a prelucra cu responsabilitate datele personale care îi sunt furnizate.

 1. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de a obţine de la SC LANGUAGE BOX SRL, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de SC LANGUAGE BOX SRL, iar dacă datele sunt prelucrate de SC LANGUAGE BOX SRL persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;
 • dreptul de a obţine de la SC LANGUAGE BOX SRL, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;
 • dreptul de a obţine de la SC LANGUAGE BOX SRL, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.
 1. Responsabilul cu protecţia datelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului, SC LANGUAGE BOX SRL a numit responsabilul cu protecţia datelor la nivelul societăţii şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare: email: contact@languagebox.ro , tel. 0755843750.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, SC LANGUAGE BOX SRL depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

 1. Gestionarea riscurilor

În ceea ce priveşte riscurile SC LANGUAGE BOX SRL ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

 1. Încălcarea securităţii datelor

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de SC LANGUAGE BOX SRL în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.

Politica de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor salariaţilor SC LANGUAGE BOX SRL, precum şi tuturor colaboratorilor SC LANGUAGE BOX SRL.